Information  yrkesodlare

 

Denna sida är långt ifrån komplett, jag fyller på i takt med att jag får ny information

Här har vi försökt samla all information som butiker flygplatser och större grönyteaktörer kan ha nytta av för respektive skadedjur som t.ex dosering och produktblad.

Ekologisk odling

På Nemaslug och Nemasys produkterna finns följande:

Produkten kan användas i ekologiskt lantbruk, enligt RCE n° 834/2007.

RCE n° 834/2007 är ett dokument runt ekologisk produktion i EU där man fört samman gamla regler och olika nationella regler till ett regelverk vad som accepteras inom ekologiskproduktion i EU.
Regeln skall också bidra till att minska hinder för ekologiska varor och tjänster och skall samtidigt göra import från tredje land möjligt om de uppfyller 834/2007.

Broschyr Nemaslug/Nemasys

Nematodbehandling för en giftfri effektiv bekämpning- helt utan karenstider

BASF packar alltid dubbla mängden nematoder för att säkerställa att beställt antal nematoder med råge uppnås

 

Efterfrågan på nematoder mot skadedjur växer för varje år i takt med att våra kunder vill ha giftfria alterntiv i allt större utsträckning och att lagarna skärps för varje år.

Bionema är BASF:s leverantör av nemtaoder i Sverige. Vår målsättning är att tillhandahålla nematoder så färska och "välmående" som möjligt.

 • Nematoderna skickas som brev/varubrev, för snabbast leverans
 • Vi lämnar nematoderna på Postens företagscenter vid flyget vid 19-tiden för att hålla de kylda så länge som möjligt innan transport
 • Vi skickar endast i undantagsfall senare än ondsdag för att unvika att nematoderna blir liggande på Posten över helg
 • Inget "Minsta antal" att beställa. 

Sniglar - Phasmarhabditis hermaphrodita

Nemaslug angriper unga sniglar under jord, vilket är 90% av sniglarna. Sniglar ovan jord som träffas av nematodlösning eller "smittas" av andra sniglar som infekteras av nematoder har visat sig sluta äta och gör ingen skada på grödorna.

Behandlingsråd:  40 kvm  100 kvm  1000 kvm

Produktblad: 

Säkerhetsdatablad

Behandlingsråd för stora ytor med professionell utrustning

 • Det är viktigt att man börjar tidigt och upprepar med jämna mellanrum som får anpassas utifrån väderleken. Är det regnigt och fuktigt behöver man återkomma oftare kanske var 4:e vecka och torrt väder var 6:e vecka.
 •  När det gäller dosen är det viktigt att man använder en hög dos första gången för att få en så effektiv kontroll som möjligt. Uppföljningsdoserna kan vara lägre. 
 • Ju bättre utrustning man har desto jämnare får man ut nematoderna, vattenkanna har minst precision och en tryckspruta med munstycke som är större än 0,5 mm ger den bästa fördelningen.
 • Används en professionell utrustning kan man gå ned till 50.000 nematoder/m² mot att med vattenkanna använda 300.000 nematoder/m². Upprepa behandlingen var 4:e vecka.
 • Priset för så stora ytor med  en dosering på 50.000 nematoder/m² blir lite drygt 0,2 kr/m²
 • Vi rekommenderar att med en hög dos vid första behandlingstillfället och eventuellt en något lägre dosering  fram på sommaren när det är varmare och torrare. Komplettera med järnpellets när det blir torrare, nematoderna har det svårt när vädret blir varmt och torrt och järnpelletsen har det svårt när det är fuktigt.

 • Använd Nemaslug när det är god markfukt och järnpellets under torra perioder, då får man bästa skyddet mot sniglarna..

  De viktigaste tidpunkterna är början våren april/maj beroende var man bor och komplettera med höst behandling augusti/september innan vintervila.

  Det är fördelaktigt att punktbehandla platser som är mer attraktiva för sniglarna någon gång mer än den stora ytan i sig själv.

  Med stora ytor som skall behandlas är det viktigt att utrustningen är av bästa sort och kvalitet för att få ett optimalt resultat.

 

 

Öronvivlar - Steinernema Kraussei   

Nemasys L angriper öronvivelns larver i jorden där de gör stor skada på växtrötterna. Verksamt redan vid +4 grader i marken

Nemasys H  kan med fördel användas då marktemperaturan överstiger +12 grader

Bäst behandlingstid framgår av schemat nedan.

Broschyr Öronvivel

Doseringstabell

Doseringtabell sida 2

Säkerhetsdatablad 

Livscykel

Jämförelse Nemasys L-Nemasys H sida 1 och

 

 

Trips minerarfluga harkrank sorgmyggor myror-  Steinernema feltiae 

Nemasys  "gamla beprövade"  S. feltiae som kan spridas över växterna (trips och minerarfluga) där de uppehåller sig på bladen.

Vätmedelrekommenderas vid bevattning av ohyra på bladverk

Nemasys vattnas ner i jorden, (sorgmyggelarver harkrankslarver). Vid vårbehandling av harkrank rekommenderas dubbel doseringav Nemasys

Myror flyttar sina stackar om det blir hög halt av S. feltiae i jorden, nematoden dödar inte myrorna.

Harkrank

         Nemasys består av Steinernema feltiae som en levande rundmask och har inget att göra med växtskyddsmedel eller restriktioner på vattenskyddsområde.

 • Nematoder är naturligt förekommande i marken, det finns många olika arter och endast ett fåtal av dessa lever på insektslarver som lever sitt liv i jorden.
 • Nematoder tillhör makrodjur trots sin litenhet (0,5 mm) och är otroligt ömtåliga för solljus och uttorkning.
 • Nemasys består av nematoden Steinernema feltiae som finns i all jord, men antalet är för få när det plötsligt blir många harkrankslarver, de hinner inte föröka sig tillräckligt snabbt för att förhindra att det blir skador på gräsmattan.
 • När man behandlat med Nemasys och vattnat ner dessa kommer nematoden att föröka sig i larven och angripa andra harkrankslarver som är i närheten (inom några centimeter).
 • När harkrankspopulationen gått ned återgår populationen av nematoder ned till normal nivå.
 • Nematoder lever sitt liv i det översta jordlagret 1- 2 cm och kräver att det skall finnas tillgång på fuktig jord för att de skall kunna röra sig och inte torka ut.
 • Nematoder är specifika på vad de har som värddjur.  Nemasys värddjur är larver av harkrankslarver, mygglarver och fluglarver.
 • Nematoder utgör inte någon fara för människor vuxna eller barn, husdjur, det vilda djurlivet andra jordlevande mikro- eller makro-organismer, förutom larver av ovanstående insekter.
 • Nemasys är godkänd enligt EU förordning 834/2007 som ger produkten klartecken att användas i ekologisk odling.

Nemasys (Steinernema feltiae) blev godkänd första gången 2000 och har sedan dess används på golfbanor, fotbollsplan, hemträdgårdar, växthus.

Nemasys finns i två storlekar, 50 och 250 miljoner, dosering 0, 15 miljoner/m2 vid höst behandling. och 0,3 miljoner/m2 vid vårbehandling

Harkrankslarver Bruksanvisning

Doseringstabell

MSDS Nemasys  50 milj 

MSDS Nemsys 250 milj

Godännande KEMI:s hemsida

 

"Gräsmattelarver" pingborre trädgårdsborre och snytbagge- Heterorhabditis bacteriophora 

Nemsys H mot gräsmattelarver angriper ping-och trädgårdsborrarnas larver i jorden. Bäst behandlingstid är från början av augusti och några veckor framåt.

Under den perioden är larverna är nära markytan och larverna är dessutom lättast för nematoderna att infektera när de är unga. 

Vi rekommenderar er att använda en karta för att göra markeringar på för att markera var fåglarna uppehåller sig för att hitta larver. På det sättet kan man identifiera problemområden och sätta in behandling tidigt på höstarna, innan fåglarna kommer och innan larverna hunnit bli så stora att de fördärvat gräsrötterna.

Att t.ex ha en karta i Flygledartorn har visat sig mycket effektivt för en träffsäker insats mot gräsmattelarverna

Doseringtabell

Säkerhetsdatablad 

Flygblad

 

Fjärilslarver, kålmal, äpplevecklare, krusbärsstekelSteinernema carpocapsae

 

Nemasys C innehåller nemtoder som angriper många olika fjärilslarver i t.ex fruktträd  grönsaker och prydnadsbuskar.

Nemasys C sprutas över äppelträd och stammarna dränks då äpplevecklaren lämna frukten på hösten för övervintring i marken eller i skrovligheter på barken. Marken under träden vattnas lika stor yta som trädkronans diameter. Grönsaker och prydnadsbuskar duschas så fort första larven visar sig. Larverna måste träffas av nematodlösning för att infekteras.

Behandla inte vid solsken eller torrt väder. Nematoderna riskerar att torka ihjäl på bladen om inte tillräckligt med fukt ligger kvar innan de hunnit in i skadedjuret. 

Behandlingen upprepas 3 gånger med 3 dagar mellanrum.

Grönsaker och prydnadsbuskar duschas så fort första larven visar sig och behandlignenMarken vattnas lika stor yta som trädkronans diameter. Grönsaker och prydnadsbuskar duschas aå fort att första larven visar sig och upprepas 3 gånger enl instruktion

Doseringtabell

Säkerhetsdatablad 

Hur klarar nematoder andra kemiska preparat?

Se tabell: